A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021

Trường THPT Quế Võ số 2 tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020-2021

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2020 – 2021

 

 

Căn cứ vào Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông;

Căn cứ Công văn số 1274/SGDĐT-QLCL ngày 28/7/2020 của Sở GDĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm lớp giỏi các cấp áp dụng từ năm học 2020 – 2021; Công văn số 1657/SGDĐT-QLCL ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Sở GD&ĐT Bắc Ninh về việc tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021; Công văn số 1690/SGDĐT-TCHC ngày 29/9/2020 của Sở GDĐT về việc quy định các cuộc thi, kiểm tra và hồ sơ tài liệu năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Kế hoạch chỉ đạo năm học 2020 – 2021 của Nhà trường,

Trường THPT Quế Võ số 2 tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2020 – 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tuyển chọn, công nhận, tôn vinh các giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường và nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục.

- Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp.

- Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo.

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

II. NGUYÊN TẮC CỦA HỘI THI

- Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên, không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên tham gia hội thi.

- Đảm bảo tính khách quan, công khai, trung thực, dân chủ, công bằng; có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

III. NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ MÔN THI

1. Nội dung thi

Giáo viên tham gia Hội thi phải thực hiện 02 nội dung sau:

- Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy;

- Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại nhà trường.

2. Đối tượng dự thi

Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy các môn tại trường THPT Quế Võ số 2.

3. Điều kiện dự thi

Giáo viên tham gia Hội thi phải đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi (trong năm học 2019 – 2020), trong đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông) phải đạt mức tốt.

4. Môn thi và số lượng giáo viên dự thi

Năm học 2020 – 2021, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tổ chức thi 07 môn sau: Toán, Ngữ văn, Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục QPAN. Trong đó:

- Các môn Toán, Ngữ văn: 03 – 05 giáo viên/môn.

- Các môn Vật lí, Hóa học, Lịch sử, Địa lý: 02 – 03 giáo viên/môn.

- Môn Giáo dục QPAN: 01 – 02 giáo viên/môn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đăng ký dự thi

Tổ trưởng các tổ chuyên môn rà soát các giáo viên đủ tiêu chuẩn theo quy định (Ưu tiên giáo viên dự kiến được chọn tham gia thi giáo viên dạy giỏi tỉnh trong năm học, giáo viên trẻ có năng lực chuyên môn tốt), lập danh sách đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm và gửi về địa chỉ mail của thầy Nguyễn Doãn Hải chậm nhất trong ngày 15/10/2020 (năm học 2020-2021 thi GVDG cấp tỉnh 03 môn văn hóa: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, mỗi môn tối đa 02 người).

2. Tổ chức thi

* Nội dung 1: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại nhà trường.

- Thời gian tổ chức: 14h00’ ngày 26/10/2020

- Cách thức tổ chức: Mỗi giáo viên dự thi sẽ phải trình bày một báo cáo về một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại nhà trường theo mẫu quy định; thời gian trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian BGK trao đổi

* Nội dung 2: Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy.

- Thời gian tổ chức: Buổi sáng ngày 13/11/2020 (Tiết 1 bắt đầu từ 07h30’).

- Cách thức tổ chức: Mỗi giáo viên dự thi sẽ phải thực hành giảng dạy 01 tiết trong chương trình giáo dục THPT tại thời điểm diễn ra Hội thi; tiết dạy tham gia thi giảng phải là tiết dạy lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó.

3. Đánh giá kết quả thi

* Nội dung 1. Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại nhà trường:

- Sẽ có ít nhất 03 giám khảo trở lên tham gia đánh giá một giáo viên dự thi.

- Nội dung này được xếp loại ở mức Đạt khi đảm bảo đồng thời các yêu cầu sau:

+ Nêu rõ được biện pháp có hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu của đổi mới giáo dục; phải phù hợp với đối tượng học sinh và đặc điểm, điều kiện của nhà trường, địa phương; được nhà trường, đồng nghiệp ghi nhận và có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng.

   + Được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá ở mức đạt.

- Nếu không đảm bảo đồng thời các yêu cầu trên, thì sẽ đánh giá ở mức Không đạt.

* Nội dung 2. Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy:

- Sẽ có ít nhất 03 giám khảo trở lên tham gia đánh giá một giáo viên dự thi.

- Nội dung đánh giá sẽ được thực hiện theo các tiêu chuẩn, tiêu chí trong phiếu đánh giá, xếp loại giờ dạy kèm theo Công văn 1191/SGDĐT-GDTrH ngày 14/10/2015 của Sở GDĐT.

- Nội dung này được xếp đạt loại Giỏi nếu có ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá đạt loại giỏi và không có giám khảo nào đánh giá đạt loại từ trung bình trở xuống.

4. Công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Giáo viên sẽ được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” và bảo lưu thêm 01 năm học liền kề, khi thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện sau:

+ Nội dung 1 “Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại nhà trường” được xếp ở mức Đạt.

+ Nội dung 2 “Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy” được xếp đạt loại Giỏi.

- Hồ sơ để được công nhận danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” bao gồm:

+ 01 bản cứng báo cáo về một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại nhà trường theo mẫu quy định (đã được chỉnh sửa lại theo yêu cầu của BGK).

+ 01 bản cứng giáo án thực hành giảng dạy 01 tiết dạy dự thi.

+ Phiếu đánh giá phần dự thi Nội dung 1 “Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại nhà trường” và Nội dung 2 “Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy” của tất cả các thành viên BGK.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2020 – 2021 – TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ SỐ 2


Nguồn:thptquevo2.bacninh.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Chính phủ điện tử
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 50
Tháng 08 : 113
Tháng trước : 2.902
Năm 2021 : 17.041
Năm trước : 12.940
Tổng số : 35.131