Ngày 9/3/2021, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã công bố hướng dẫn về công tác tuyển sinh Công an nhân dân năm 2021. Theo đó, các trường Công an nhân dân sẽ tuyển theo 3 phương thức.